SPSF


Studentski parlament je predstavnički organ studenata Saobraćajnog fakulteta, konstituisan je sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja značajna za studente, unapređuje studijske i socijalne odnose, i razvija studentsku aktivnost u različitim oblastima. Svoj status, delovanje i organizaciju Studentski parlament je uredio Statutom.
Sedište Studentskog parlamenta je na Saobraćajnom fakultetu Fakultetu u Beogradu, kancelarija 227.

Funkcije SPSF:

  •  bira i razrešava  Predsednika, Potpredsednika i Sekretara;
  •  bira i opoziva predsednika i članove drugih resora formiranih od strane Studentskog parlamenta;
  •  donosi opšta akta o svome radu;
  •  bira i razrešava predstavnike studenata u  organima i telima Fakulteta u skladu sa višim pravnim aktovima;
  •  predlaže Savetu Fakulteta studenta prodekana;
  • pravi plan i program aktivnosti; usvaja projekte i druge planove rada Studentskog parlamenta;
  •  rаzmаtrа pitаnjа i sprovodi аktivnosti u vezi sа obezbeđenjem i ocenom kvаlitetа nаstаve, reformom studijskih progrаmа, аnаlizom efikаsnosti studirаnjа, utvrđivаnjem brojа ESPB bodovа, unаpređenjem mobilnosti studenаtа, podsticаnjem nаučnoistrаživаčkog rаdа studenаtа, zаštitom prаvа studenаtа i unаpređenjem studentskog stаndаrdа;
  • organizuje i sprovodi programe vannastavne aktivnosti (saobraćijada, S.F. liga u fudbalu “Balerina”, humanitarne akcije, stručna ekskurzija, apsolventska ekskurzija, žurke, doček brucoša, apsolventsko veče, TTBD, itd.)
  • ostvaruje međufakultetsku i međunarodnu saradnju;
  • obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, Statutom Fakulteta i opštim aktima Fakulteta i Univerziteta.

Funkcije članova SPSF za školsku 2017/2018.godinu:

Prodekan student: Nemanja Jelisavac

Predsednik SPSF: Aleksandar Sekulovski

Potpredsednik SPSF: Valentina Obradović

Sekretar: Sara Orlović

Članovi studentskog parlamenta:

Luna Pećanac
Mila Starović
Stefan Vučković
Petar Toković
Danijel Hristov
Nevena Patrić
Sara Orlović
Aleksandar Sibinov
Valentina Obradović
Marija Mihajlović
Danica Obućina
Aleksandar Sekulovski
Nemanja Jelisavac
Miloš Pavić
Nina Stojadinović