SPSF


Studentski parlament je predstavnički organ studenata Saobraćajnog fakulteta, konstituisan je sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja značajna za studente, unapređuje studijske i socijalne odnose, i razvija studentsku aktivnost u različitim oblastima. Svoj status, delovanje i organizaciju Studentski parlament je uredio Statutom.
Sedište Studentskog parlamenta je na Saobraćajnom fakultetu Fakultetu u Beogradu, kancelarija 227.

Funkcije SPSF:

  •  bira i razrešava  Predsednika, Potpredsednika i Sekretara;
  •  bira i opoziva predsednika i članove drugih resora formiranih od strane Studentskog parlamenta;
  •  donosi opšta akta o svome radu;
  •  bira i razrešava predstavnike studenata u  organima i telima Fakulteta u skladu sa višim pravnim aktovima;
  •  predlaže Savetu Fakulteta studenta prodekana;
  • pravi plan i program aktivnosti; usvaja projekte i druge planove rada Studentskog parlamenta;
  •  rаzmаtrа pitаnjа i sprovodi аktivnosti u vezi sа obezbeđenjem i ocenom kvаlitetа nаstаve, reformom studijskih progrаmа, аnаlizom efikаsnosti studirаnjа, utvrđivаnjem brojа ESPB bodovа, unаpređenjem mobilnosti studenаtа, podsticаnjem nаučnoistrаživаčkog rаdа studenаtа, zаštitom prаvа studenаtа i unаpređenjem studentskog stаndаrdа;
  • organizuje i sprovodi programe vannastavne aktivnosti (saobraćijada, S.F. liga u fudbalu “Balerina”, humanitarne akcije, stručna ekskurzija, apsolventska ekskurzija, žurke, doček brucoša, apsolventsko veče, TTBD, itd.)
  • ostvaruje međufakultetsku i međunarodnu saradnju;
  • obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, Statutom Fakulteta i opštim aktima Fakulteta i Univerziteta.

Funkcije članova SPSF za školsku 2018/2019.godinu:

Prodekan student: Valentina Obradović

Predsednik SPSF: Janko Vučić

Potpredsednik SPSF: Mladen Topalović

Sekretar: Ana Todorović

Članovi studentskog parlamenta:

Aleksandar Vrcelj
Luna Pećanac
Marko Božić
Mila Starović
Aleksandar Sibinov
Ana Remović
Đorđe Utvić
Ana Todorović
Barbara Todorović
Janko Vučić
Milica Golubović
Mladen Topalović
Ana Šćepanović
Valentina Obradović
Sara Orlović

Pravilinik o vanrednim izborima

Poslovnik Studentskog parlamenta Saobraćajnog fakulteta