Obaveštenje u vezi upisa naredne godine

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA

 

Na sednici Saveta fakuleta 23.06.2017. godine peta tačka dnevnog reda odnosila se na povećanje cene ESPB kredita za sve nivoe studija. Na pomenutoj sednici članovi Saveta fakulteta iz redova studenata, uz veliki broj argumenata u dugoj i iscrpnoj debati se profesorima, uspeli su da  se izbore da do povećanje cene ESPB kredita ne dođe.

Početkom septembra meseca, zakazana je nova sednica Saveta fakulteta, sa jednom jedinom tačkom dnevnog reda, a to se opet odnosilo na povećanje cene ESPB kredita za sve nivoe studija, na predlog dekana fakulteta prof. dr Nebojše Bojovića.

Ovog puta su za razliku od prošlog, članovi Saveta iz redova studenata ostali bez podrške profesora koji su na prošloj sednici bili od ključnog značaja za odbijanje predloga o povećanju ESPB kredita.

Pored razumnih i konstruktivnih predloga od strane članova iz redova studenata, uz apostrofiranje toga da je trenutak povećanja cene kredita do krajnje mere pogrešan, te samim tim i štetan po veliki broj studenata, takođe je naznačeno da odluke kao što je ova (velika sistemska promena) ne može da se donese pred kraj tekuće školske godine.

Članovi Saveta iz redova profesora su se držali teze da će povećanje cena kredita značajno uticati na povećanje efikasnosti studiranja, da će fakultet uvođenjem te mere, dobiti mnogo veći broj studenata na budžetu, a samim tim i kvalitetnije inženjere saobraćaja .

Takođe profesori su rekli da veliki broj studenata ne ispunjava svoje obaveze na vreme i da je to uzrok što je veliki broj studenata na samofinansiranju.

Članovi Saveta iz redova studenata su predložili niz rešenja i modela kako bi se suzbilo gomilanje studenata na samofinansiranju i ova mera koja se odnosi na finansije bi trebala da dođe na kraju. Samim tim su ukazali na potrebu da se nešto sistemski promeni kako bi se efikasnost studiranja povećala i time ubrzao proces studiranja mnogim studentima.

Nakon toga predsednica Saveta fakulteta je rekla da niz mera koje su studenti predložili nije u nadležnosti Saveta fakulteta i predlog povećanja stavila na glasanje. Rezultat glasanja bio je 15 prema 4, gde su jedino 4 člana Saveta iz redova studenata su bili protiv povećanja.

NAPOMENE:

  • Do sada, studenti koji su plaćali obnovu, plaćali su samo prenete bodove (1000 RSD/ESPB), a sada će plaćati i prenete i nove uzete bodove (1500 RSD/ESPB) što je posledica promene člana 75. Pravilnika o osnovnim akademskim i master akademskim studijama koje je izglasano na Nastavno – naučnom veću i glasi:

„Samofinansirajući student za obnovu studija plaća troškove prema formuli:

 

S = N x K

 

gde je S suma koju student plaća, N je ukupan broj ESPB upisanih predmeta za slušanje i polaganje ili polaganje, a K je naknada po ESPB prema aktuelnom cenovniku Fakulteta, koju svojom odlukom određuje Savet Fakulteta, na predlog dekana.“

  • Termin „POLUOBNOVA“ je ustvari OBNOVA, ne ukida se tzv. „POLUOBNOVA“, već se menja sistem plaćanja školarine.

 

Naposletku, u obavezi smo da objavimo predstojeće uslove za upis u novu školsku godinu za studente osnovnih akademskih studija:

  • Student koji ostvari od 0 do 36 ESPB nema pravo da upiše narednu godinu studija, ulazi u sistem obnove godine i formira svoju školsku godinu tako što prenosi određeni broj bodova iz godine u kojoj nije ostvario uslov za upis u narednu i dodaje predmete iz sledeće godine, tako da ti novi uzeti bodovi u zbiru sa prenetim daju 60 ESPB. Student plaća i prenete i nove uzete bodove po ceni od 1.500 RSD po bodu (60 ESPB x 1.500 RSD = 90.000 RSD).
  • Student koji ostvari od 37 do 47 ESPB, a do sada nije bio u sistemu obnove, ima pravo da upiše narednu godinu studija kao samofinansirajući student, uzima novih 60 ESPB (cela sledeća godina studija) i za to plaća školarinu u vrednosti od 90.000 RSD.
  • Student koji ostvari od 37 do 47 ESPB, a do sada je bar jednom bio u sistemu obnove, ima pravo da upiše narednu godinu studija kao samofinansirajući student, ali nastavlja da formira svoju školsku godinu tako što prenosi preostali broj bodova i iz naredne godine uzima ostatak bodova do 60 ESPB (60 ESPB x 1.500 RSD = 90.000 RSD).
  • Student koji ostvari 48 ESPB i više, a nikada nije bio u sistemu obnove, upisuje narednu školsku godinu kao budžetski student i ne plaća nikakvu naknadu po pitanju školarine.
  • Student koji ostvari 48 ESPB i više, a do sada je bar jednom bio u sistemu obnove, upisuje narednu školsku godinu kao budžetski student i ne plaća nikakvu naknadu po pitanju školarine, ali nastavlja da formira svoju školsku godinu tako što prenosi preostali broj bodova i iz naredne godine uzima ostatak bodova do 60 ESPB.

 

Studentski parlament Saobraćajnog fakulteta
Savez studenata Saobraćajnog fakulteta

U Beogradu,
15. septembar 2017.