Procedura za upis 2017

Prozivka i Upis na fakultet biće organizovan u prostorijama Saobraćajnog fakulteta, Vojvode Stepe 305.
Mole se kandidati da se STROGO PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH SATNICA PROZIVKE.
Prozivka kandidata radi Upisa se organizuje u ponedeljak 03.07.2017. god. u amfiteatru 125, po ustanovljenom rasporedu, koji počinje u 09:00 časova. Odmah nakon prozivke kandidati koji su prozvani i uzeli mesto za upis na određenom Modulu odlaze iz amfiteatra 125 u svečanu salu 128 na prvom spratu, gde se vrši Upis primljenih kandidata. Kandidat koji je bio na konačnoj rang listi ili afirmativnoj listi 1 i 2, a nije prisustvovao prozivkama u zakazanom terminu ili kandidat koji je bio na rang listi primljenih kandidata, a nije se upisao u predviđenim
rokovima iz ovog plana aktivnosti, definitivno gubi pravo na upis. Kandidati koji se upisuju na Saobraćajni fakultet obavezni su da na upis dođu lično.
Ukoliko su sprečeni da lično obave upis, u njihovo ime može i neko drugi obaviti upis uz Ovlašćenje potpisano od strane kandidata koji se upisuje, koje sadrži podatke o ovlašćenom licu (ime i prezime, JMBG, adresa, broj telefona). U tom slučaju indeks će biti zadržan i kandidat mora lično preuzeti indeks.

Za upis na SAOBRAĆAJNI FAKULTET je potrebno:
– indeks (kupuje se u skriptarnici fakulteta i popunjava se prilikom upisa u sali 128)
– 2 obrasca ŠV-20 http://sv20.sf.bg.ac.rs/ (populjava se na računarima u sali 128, a nakon prozivke i dobijanja mesta na Modulima, uz instrukciju studenata Fakulteta);
– Dve iste fotografije dimenzija 3.5 x 4.5 cm
– fotokopije sledećih dokumenata(ne overena):
– svedočanstva sva 4 razreda,
– diploma,
– izvod iz matične knjige rođenih;
– za kandidate koji nisu imali originalni dokaz o državljanstvu tokom procesa prijavljivanja za upis, doneti KOPIJU (NE MORA BITI OVERENA KOPIJA ) I originalni dokumentkoji dokazuje državljanstvo kandidata ne starije od šest meseci;
– ORIGINALNA DOKUMENTA NA UVID (diploma, svedočanstva sva 4 razreda, izvod iz matične knjige rođenih, za kandidate koji nisu imali originalni dokaz o državljanstvu tokom procesa prijavljivanja za upis, doneti originalni dokument koji dokazuje državljanstvo kandidata ne starije od šest meseci)
– Rešenje Ministarstva o priznavanju diplome srednje škole (za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu). U slučaju da postupak još uvek nije završen kandidati će se upisati ali im neće biti uručeni indeks, sve dok ne dobiju i donesu potvrdu o nostrifikaciji diplome.
– Samofinansirajući studenti na studijskom programu Saobraćaj: UPLATNICA na 90.000,00 dinara (može u 3 jednake rate: 1. rata pri upisu); školarina za strane državljane iznosi 1700 evra i uplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa (može u 3 jednake rate: 1. rata pri upisu)

žiro račun: 840-1443666-83
model 97 poziv na broj 68-10

 Uplata za OSIGURANJE STUDENTA, STUDENTSKI STANDARD je
dobrovoljna, ali preporučljiva

Svrha uplate: Osiguranje, standard
Primalac: Savey studenata Saobraćajog fakulteta
Račun: 160-932916-69
Šifra plaćanja: 189 (289)
Valuta: RSD
Iznos: 1.000,00
Model: 97
Poziv na broj: 61-2017

 Uplata za CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANJE STUDENATA
je obavezna

OSIGURANJE STUDENATA
Osiguranje studenata podrazumeva zaštitu bez vremenskog i prostornog ograničenja. Osiguranje važi kako za vreme boravka na fakultetu, tako i kod kuće, na putu, odnosno 24 časa dnevno. Osiguranje obuhvata uobičajene rizike koji mogu ugroziti studente: pad, udar električne energije, saobraćajna nezgoda, trovanje, opekotine i slično. U slučaju smrti korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma, a ukoliko dođe do povrede koja prouzrokuje trajne posledice, osiguraniku (studentu) se isplaćuje deo osigurane sume za 100%-i invaliditet, u zavisnosti od utvrđenog procenta invaliditeta. Takođe, osiguranjem se obezbeđuje i dnevna naknada za svaki sprečeni dan pohađanja nastave, ukoliko je uzrok okolnost koja ima karakter nesrećnog slučaja.

STUDENTSKI STANDARD
Studentski standard obuhvata sredstva iz kojih se izdvaja za:
– Pomoć za najugroženije studente Saobraćajnog fakulteta preko Sekcije za pomoć i dotaciju studenata (SPIDS)
– Organizaciju sajma poslova i praksi – “Transport and Traffic Business Days” i sličnih projekata za studente Saobraćajnog fakulteta
– Dotirane i subvencionisane cene putovanja za studente Saobraćajnog fakulteta na najatraktinivnijim destinacijama širom Evrope (Saobraćijada, Apsolventska ekskurzija, Stručna ekskurzija…)
– Štampanje studentskog časopisa “Taljige” u 1000 i više besplatnih primeraka po štampanom izdanju za sve studente Saobraćajnog fakulteta